Levekår sto på agendaen under Sørlandsrådets møte i Risør 17. januar. Det var knyttet stor spenning til fremleggelsen av veikartet som etter planen skal tas i bruk av alle kommunene i Agder. Ann Camilla Schulze-Krogh, koordinator for levekårssatsingen, fikk gode tilbakemeldinger.

Som kjent har Agder flere levekårsutfordringer (se faktaboks) som gjør at landsdelen skiller seg negativt ut på landsbasis. Siden 2017 har Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, i samarbeid med flere regionale aktører, utviklet et veikart med tiltak som skal løfte levekårene i regionen. Veikart for bedre levekår er en tiltaksmeny for kommunene og er en viktig konkretisering av det gjennomgående perspektivet levekår, likestilling, inkludering og mangfold i Regionplan Agder 2030.

Schulze-Krogh la frem innholdet i det foreslåtte veikartet for Sørlandsrådet. Veikartet fokuserer på fire målgrupper, fra barn i barnehagealder til unge voksne, og har flere tiltak rettet mot hver målgruppe. Et utvalg av disse er:

  • Bedre veiledning for ansatte i barnehager om integrering av minoritetsspråklige barn.
  • Gratis kjernetid i SFO
  • Utlånssentraler for utstyr til sport- og fritidsbruk
  • Los som følger opp unge som har eller er i ferd med å falle ut av skolen
  • Nye, praksisrettede modeller for unge voksne som står utenfor arbeidslivet

De fire målgruppene er valgt ut fordi barn og unge er dem som kan stå i jobb lengst, og fordi tidlig innsats tidlig innsats har størst effekt. Alle tiltakene er basert på positive forskningsresultater og erfaringene skal kunne overføres til andre kommuner.

Sørlandsrådet var positive til innholdet i "Veikart for bedre levekår", og var opptatt av hvordan det best mulig kan forankres i kommunene. Både Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland, og Randi Øverland, opposisjonsleder i Vest-Agder, påpekte hvor viktig det var at kommunene får eierskap til veikartet. Arnt Abrahamsen, leder av Lister regionråd, påpekte at kommunene også må få god informasjon om hvordan levekårssituasjonen er hos seg.

Nå skal kommunene selv få gi sine innspill til «Veikart for bedre levekår», før versjon 2.0 rulles ut før sommeren. I mellomtiden vil kommuner og fylkeskommuner i Agder behandle viljeserklæringen. Ønsket er at alle kommunestyrer og fylkesting signerer denne, og dermed vedtar å følge opp med med konkrete tiltak som bidrar til et samlet  levekårsløft i regionen.

av heka14, publisert 22. januar 2019 | Skriv ut siden

Levekårsutfordringer i Agder:

* Høy andel unge uføre og unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger.

* Blant fylkene med lavest sysselsettingsgrad.

* Lavest andel av innvandrere i arbeid.

* Lavest andel kvinner i lederstillinger.

* Høyest andel kvinner i deltidsstillinger.