Regnbueflagg

Bilde: Wikipedia Creative Commons

I vinter skal det gjennomføres et regionalt forskningsprosjekt om levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i regionen. Prosjektet skal også avdekke hvilke holdninger Agders befolkning har til denne gruppen. Østlandsforskning og Likestillingssenteret på Hamar har fått oppdraget, og skal levere sin rapport i juni 2018.

Kristiansand kommune har tatt initiativ til en regional levekårsundersøkelse om LHBT-befolkningen i samarbeid med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Arendal kommune. Før sommeren ble det lyst ut 1 million kroner til gjennomføringen. Torsdag 5. september ble det klart at Østlandsforskning har fått oppdraget i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar. Arbeidet starter opp i oktober, og skal gi oss kunnskap om LHBT-befolkningens levekår i de to største byene og i hele Agder.

Temaene i undersøkelsen vil være lesbiske, homofile, bifile og transpersoners livssituasjon og økonomi, helse, opplevd livskvalitet, sosialt nettverk, deltakelse på ulike samfunnsarenaer, religion og livssyn samt erfaringer knyttet til diskriminerng og vold. For å danne et godt bilde av hvordan det er å leve som LHBT-person på Agder, skal man også gjennomføre en stor undersøkelse av hvilke holdninger den øvrige befolkningen har til denne gruppen. En tilsvarende nasjonal undersøkelse ble gjennomført i 2013 på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Undersøkelsen skal være kvantitativ med utgangspunkt i et nasjonalt indikatorsett som for første gang tas i bruk regionalt i Norge. 

Likestillingsplanene følges opp

I 2015 vedtok Kristiansand kommune sin likestillingsstrategi Det er mennesker det handler om, og fylkeskommunene på Agder ble de første til å vedta en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold – LIM-planen. Både kommunens strategi og den regionale planen legger vekt på at likestillingsarbeidet må være kunnskapsbasert. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk er blant diskrimineringsgrunnlagene som disse planene legger vekt på, og som man mangler oppdatert kunnskap om. Det er klart at Agder-regionen har særskilte levekårsutfordringer, men vi vet foreløpig lite om hvordan dette slår ut for denne gruppen. Gjennom denne levekårsundersøkelsen vil folkevalgte og fagpersoner få tilgang til ny kunnskap, som skal brukes målrettet i holdningsarbeid og i levekårssatsingen forøvrig.

Helhetlig levekårssatsing

På grunn av kjente levekårsutfordringer som høyere andel unge uføre, høyere andel unge arbeidsledige og flere barn i lavinntekstfamilier enn landssnittet, skal det settes i gang en helhetlig levekårssatsing i hele Agderregionen. Å innhente kunnskap om levekårene til grupper i befolkningen som er mer utsatt for diskriminering, vil tilføre verdifull kunnskap til en slik helhetlig satsing. Resultatene fra undersøkelsen skal kommuniseres på en slik måte at både politikere og fagpersoner i regionen skal kunne ta resultatene i bruk. De vil også inngå i det regionale kunnskapsgrunnlaget for framtidig planlegging og utviklingsarbeid.

 

av Helle Ingeborg Mellingen, publisert 8. september 2017 | Skriv ut siden