Helsepolitiske utfordringer stod på agendaen i Sørlandsrådet 9. juni. Bakgrunnen er behovet for regional politisk forankring i arbeidet med å løse morgendagens komplekse og sammensatte utfordringer. Sørlandsrådet har som en av sine hovedoppgaver å bidra til å nå målene i Regionplan Agder 2020. Den andre hovedoppgaven er å løfte saker av regional karakter opp til nasjonale myndigheter for å påvirke nasjonal politikk. I denne saken utfordres Sørlandsrådet på begge oppgavene.

Forankringen til regionplanen ligger i kapittelet, Det gode livet-Agder for alle, hvor det står at helsetilbudet er en avgjørende trygghetsfaktor og at grunnstammen i det regionale helsetilbudet er en godt utbygd primærhelsetjeneste. 

Samhandlingsreformen med formål å  bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte, trådte i kraft 2. januar 2012. Denne reformen var utgangspunktet for etablering av lovpålagte strukturer for samarbeid mellom sykehus (spesialisthelsetjenesten) og kommunale helse- og omsorgstjenester (primærhelsetjenesten).  Samarbeidsorganet mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene i Agder-fylkene er overordnet strategisk samarbeidsorgan, (OSS). Med utgangspunkt i OSS er det etablert et sett med samarbeidsavtaler som regulerer både faglig og administrative forhold.

Kommunene erfarte, at i tillegg til å styrke samarbeidet på tvers av helsetjenestenivåene, ble samarbeidet mellom kommunene styrket. Mens Sørlandet sykehus er en juridisk enhet med en administrativ ledelse og eget styre, består kommunene i Agder av 30 juridiske enheter og kommunestyret som øverste beslutningsorgan. Kommune i Agder er ikke en homogen gruppe elle part, selv om alle har det samme lovpålagte ansvaret for kommunale helse- og omsorgtjenester til sine innbyggere. Kommunene er ulike i størrelse, utfordringer og organisering. For å styrke kommunens felles interesser i to-partsamarbeidet etablerte kommunene nylig et kommunalt OSS, K-OSS. Kommunene har gjennom dette nettverket blitt enige om hva som er de viktigste utfordringene frem mot 2040. Rådmann i Arendal kommune som har deltatt i samarbeidet fra etableringen innledet med å gi et raskt historisk innblikk og leder av K-OSS Wenche S.P. Dehli presenterte utfordringsbildet  for Sørlandsrådet 9. juni.

Hovedutfordringene omfatter endringer i befolkningssammensetningen med en økende andel eldre som har komplekse og sammensatte sykdomsbilder, økende forventninger i befolkningen, redusert tilgang på ressurser som arbeidskraft og økonomi. Dette regnestykket går ikke i hop gitt dagens organisering og drift. Det må tenkes nytt. Alle steiner må snus og kunnskap må ligge til grunn for morgendagens prioriteringer og beslutninger.

Samtidig som vi ser demografiske endringer, er teknologisk utvikling innenfor velferd i en eventyrlig utvikling. Utvikling av helse- og omsorgssektoren må skje på en smart måte og omfatter kompetansefelt som brukermedvirkning, juss, etikk, sårbarhetsanalyser for drift 24/7, personvern, integrasjon av informasjonssystemer og pedagogiske verktøy. Dette ser ledere og ansatte og de tar ansvar for å videreutvikle en bærekraftig og fremtidsrettet kommunehelsetjeneste for innbyggerne i Agder.

For å samle satsingen på e-helse er det etablert et interkommunalt nettverk i Agder ( RKG).  Formålet med RKG er å samordne behov, etablere felles løsninger og implementere ny teknologi for å sikre robuste og fremtidsrettede helsetilbud for innbyggerne. Nasjonale myndigheter har allerede lagt merke til denne strukturen og løfter denne måten å samarbeide på frem som et godt eksempel. Sentrale aktører fra Agder inviteres nå ut til andre regioner for å dele sine erfaringene om hvilke mulighetene en slik samarbeidsform kan gi.

Kommunesamarbeidet K-OSS i Agder peker på flere områder der felles innsats og samlet styrke er nødvendig og kan gjøre en forskjell når det gjelder å utvikle en bærekraftig region. Områdene er innovasjon og systemutvikling, fagfeltene psykisk helse/rus, rehabilitering, helsetjenester til eldrebefolkningen og tidlig innsats hos barn/unge og ikke minst videreutvikle samarbeidet med Sørlandet sykehus HF.

Sørlandsrådet sluttet seg til de anbefalte hovedprioriteringene og vil følge opp det politiske arbeidet gjennom ulike kanaler. Samhandlingsreformens hovedmål om mer innsats til forebyggende arbeid, krever felles innsats, god ledelse og målrettet politisk arbeid. Etablerte samordningsstrukturer i Agder skaper muligheter for dette. 

 

 

 

av Holen, Inger, publisert 22. juni 2017 | Skriv ut siden