Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt ut invitasjon til alle kommuner på Agder til kurs om klimagassutslipp og lavutslippssamfunnet. Målet med kurset er kompetanseheving, erfaringsutveksling og konkrete klimagassreduserende tiltak i kommunene og omstilling til lavutslippssamfunnet. Kurset er lagt opp som fire samlinger over to dager. To samlinger arrangeres første halvår 2017, og to samling andre halvår 2017. Kurssamlingene bygger på hverandre og det er derfor ønskelig at deltakerne er med på alle fire samlingene. Kursene er gratis å delta på, og påmelding er bindende.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i kommunene - både rådgivere/konsulenter, ledere og politikere. Det vil være en fordel dersom flere fra hver kommune deltar, gjerne fra ulike sektorer. Kurset kan maksimalt ta 40 deltakere. Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder for påmelding.

Innhold

Kursene har en bred tematisk tilnærming til hvordan kommunene kan bidra til å redusere klimagassutslipp og omstille seg til lavutslippssamfunnet. Det legges vekt på å belyse og drøfte tiltak for klimagassreduksjon ut fra flere perspektiver: Hva kan kommunene gjøre 

-i egen virksomhet for å bidra til klimagassreduksjon?
- for å stimulere innbyggerne til mindre klimagassutslipp?
- for å stimulere (det lokale) næringslivet til omstilling til lavutslippssamfunnet?

Samlingene vil bestå av faglige innlegg, bedriftsbesøk, presentasjon av relevante bedrifter i regionen, samt dialog og drøfting av konkrete tiltak som kommunene kan iverksette for å omstille seg til lavutslippssamfunnet.  

Første samling avholdes på Hotell Norge i Kristiansand 14. og 15. mars. Påmeldingsfrist 27. februar.

Oversikt over samlingenes innhold

Program for første samling

Påmelding til første samling: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/wvaoptclrn

Har du spørsmål, eller innspill til tema for samlingene, kan disse rettes til:

Hans Fløystad, hans.floystad@austagderfk.no  eller 945 10 869
Trude Kjelle, trude.kjelle@austagderfk.no  eller 920 39 243
Gro Hege Hansen, ghh@vaf.no  eller 945 00 121

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2017 | Skriv ut siden