Fredag 15. mars ble det avholdt innspillskonferanser for både Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår. Tilsammen var det over 200 deltagere som deltok i salen eller via streaming. Konferansene viste at engasjementet rundt Agders utvikling er stort.

Regionplan Agder 2030 skal sluttbehandles i juni. Regionplanen skal gjøre Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Og gjennom en helhetlig og koordinert levekårssatsing skal vi jobbe sammen for å bedre livet for flest mulig på Agder. Det er dermed to viktige dokumenter som vil prege utviklingen av regionen i mange år fremover, og mange var møtt opp i Arendal for å gi sine innspill.

Samarbeid for bærekraft og verdiskaping

Fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten, som åpnet begge innspillkonferansene, var førstemann ut, før prosjektleder for Regionplan Agder 2030, Manuel Birnbrich, tok deltagerne gjennom de viktigste temaene og perspektivene i planen. Etter dette fikk deltagerne innspill fra noen av regionens største aktører.

Nina Mevold er administrerende direktør for Sørlandet Sykehus, og var blant dem som trakk frem FNs 17 bærekraftsmål som rettesnor for hvordan Agder skal utvikle seg det neste tiåret. For egen virksomhet la hun vekt på målene for god helse og god utdanning, men satt selve "kronen" på bærekraftsmålet som oppsummerer funksjonen til Regionplan Agder: samarbeid for å nå målene. 

Helene Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, dro frem at internasjonalisering burde komme enda tydeligere frem i Regionplan Agder 2030. Siri Mathiesen, regiondirektør for NHO Agder, snakket om de enorme mulighetene næringslivet i Agder har, men at vi i større grad må ta innover oss de endringene som digitalisering og kunstig intelligens vil få for bedrifter i årene fremover. Hun påpekte også hvor etablert Regionplan Agder 2020 har blitt. Fra å være et dokument mange ikke helt forsto betydningen av i 2010, er det nå bred enighet om å jobbe for felles mål i regionen. Nettopp det arbeidet vil UiA styrke med sin samkapingsstrategi, som viserektor Stephen Seiler presenterte. 

Unni Farestveit, konserndirektør for samfunnskontakt i Agder Energi, fortalte om selskapets rolle i å skape et lavutslippssamfunn. Agder Energi er en av aktørene som har engasjert seg mest i å oppfylle Electric Region Agder - verdens første helelektriske region. Budskapet fikk god oppfølging av konferansens siste taler, Nicolai Østeby fra ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder. Østeby holdt et av dagens tydeligste innlegg med sitt budskap om å styrke arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Bedre levekår gjennom inkludering og like muligheter

Etter lunsj var det klart for innspillskonferanse til “Veikart for bedre levekår”. Veikartet skal løfte levekårene i regionen gjennom helhetlig og koordinert innsats, og inneholder tiltak som svarer på de største utfordringene. Som det første av sitt slag i Agder, har det skapt mye engasjement. Ann Camilla Schultze-Krogh, koordinator for veikartet, fremhevet at det særlig er barn og unges levekår som må bedres slik at færre unge voksne faller utenfor skole og arbeidsliv i fremtiden. Derfor er tidlig innsats en rød tråd i alle tiltakene som er presentert.

Som inspirasjon fikk konferansedeltagerne presentert flere gode eksempler på levekårstiltak. Hildegunn Myre Dale og Berit Hauge Valle fra Vegårshei kommune snakket om viktigheten av å tilrettelegge for nordmenn med minoritetsbakgrunn, slik at de får økt kulturforståelse av sitt nye hjemland. Pekelapper for barna, oversatte informasjonsskriv til foreldrene og forklaring av elgjaktsesongen var bare noen av tiltakene kommunen har gjennomført for å sikre trygghet og dialog. 

Lars Henrik Molleklev og Geir Hortemo fra Tvedestrand kommune snakket om Frivilligsentralen og deres utlånsordning for utstyr til fritidsaktiviteter. Skøyter, akebrett og reinsdyrskinn er bare noen av tingene som kan lånes fra sentralen. Låneordningen er åpen for alle innbyggerne og brukes også av mange av de nærliggende kommunene. Alt som trengs for å hente ut utstyr er et lånekort for bibliotek. 

Avslutningsvis ga Andrea Risholt, leder av Aust-Agder elev- og lærlingråd, de unges perspektiv på gode levekår. Blant annet trakk hun frem hvor sentralt et godt og rimelig kollektivtilbud er for ungdom, slik at de kan komme seg til aktiviteter utenfor eget hjemsted.  

Begge konferansene ble avsluttet med 45 minutter satt av til spørsmål og innspill fra salen. Det var i tillegg mulig å sende inn spørsmål digitalt, noe som ble flittig brukt. 

Høringsfristene for både Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår er:
1. april for organisasjoner, næringsliv og andre regionale aktører.
26. april for kommuner. 

I boksen til høyre kan du laste ned alle presentasjonene fra innspillkonferansen. 

av heka14, publisert 22. mars 2019 | Skriv ut siden