Sørlandstinget vil styrke levekårssatsingen. Vi er ikke i mål, på tross av mye godt arbeid. Vi må gjøre mer av det som faktisk virker.

Sørlandstinget ber om en ytterligere satsing på levekårsarbeidet i landsdelen. På tross av mye godt arbeid må vi erkjenne at vi har et langt stykke arbeid igjen. Fylkeskommunene inviterte derfor bredt til en rundebordskonferanse 14. juni. Nå er det behov for å samle og samordne gode  innspill. Satsingen skal skje i et partnerskap melllom stat, fylke og kommuner i tillegg var sentrale aktører fra frivillig sektor invitert. 

Svein Skisland, leder av KS-Rådmannsutvalg (RMU) innledet med å påpeke at vi vet jo om at vi har spesielle utfordringer og det er nå flott at politikerne setter denne problematikken på dagsorden slik at vi sammen kan løfte arbeidet ytterligere. Problemene går ikke over av seg selv men krever systematikk, struktur og konkrete tiltak der vi kan dele og spre erfaringer i hele regionen.

Innspillene kan oppsummeres slik: Vi må jobbe systematisk over tid og vi må klare å stå i det vi nå sier at vi skal gjøre og ikke vingle fra det ene til det andre, Vi må finne frem til en partnerskapsmodell som virker i hele Agder, det er viktig å se til alt det gode arbeidet som skjer i frivillig sektor, kommunene må sitte i førersetet og det er avgjørende med solid forankring. Vi må jobbe kunnskapsbasert og vi må ha med forskning.

Regional folkehelsestrategi er lagt ut til høring, det samme er politirtd strategi for forebygging og voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og sårbare samfunn. Regionen er tildelt 14 millioner kroner i 2017 og tilsvarende beløp de neste 4 årene, gjennom det nasjonale folkehelseprogrammet.

Av vitkige pågående prosjekt som ble trukket frem i konferansen er Lindesneslosen som viser gode resultater når det gjelder ungdom i videregående skole som er i ferd med å falle ut.  

Harald Furre er leder av Sørlandstinget og initiativtaker til den regionale levekårssatsingen. Furre avsluttet konferansen og var tydelig i sin tale: Det er ikke tilstrekkelig å oppnå målbare resultater. Det vi må få til er effekt som bidrar til at levekårsutfordringene i landsdelen gradvis reduseres. Dette vil ta tid og vi snakker da om mye mer enn 10 år.

Høsten 2017 skal nå brukes godt. Arbeidet med å planlegge dette omfattende arbeidet er allerede godt i gang. Det er viktig å videreføre godt pågående arbeid, at vi sikrer evalueringer og justerer og tilpasser i henhold til behov og dermed oppnår resultater og effekt. Det blir viktig å etablere et forpliktende partnerskap som bidrar til å støtte opp under kommunens behov, at arbeid er godt koordinert og at vi har nødvendig kapasitet. Dette handler mye om hvordan vi prioriterer, strukturerer og systermatiserer.  

av Holen, Inger, publisert 28. juni 2017 | Skriv ut siden