"Skal vi løse folkehelseutfordringene må vi prioritere og spisse innsatsen. Vi må sette inn lokale tiltak der de trengs mest."
Det var budskapet fra Oddmund Frøystein, rådgiver for folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune, da han presenterte resultater fra Folkehelseundersøkelsen i Agder for Sørlandsrådet fredag 9.juni.

En storstilt satsing på folkehelsearbeid er i gang på Agder. Nylig ble det klart at både Aust-Agder og Vest-Agder er to av fem programfylker i Helsedirektoratets ordning Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene. De to fylkeskommunene får 14 millioner i 2017 til kommunenes arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

I tillegg har de to fylkene utarbeidet en felles Folkehelsestrategi 2018-2025 som nå er på høring frem til 1. oktober.

Folkehelsestrategien er basert på resultater fra Ung i Agder 2016 og Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel 2015. Disse to undersøkelsene viser at det er en klar skjevfordeling av helsetilstanden innad i Agder. Kystkommunene har generelt bedre folkehelse enn innlandskommunene. Også mellom aldersgruppene er det store forskjeller, og resultatene viser at unge sliter mer psykisk enn de eldre.

De fleste regionene i Agder har sine egne utfordringer. En satsing på folkehelse må derfor inkludere spesifikke regionale tiltak som er tilpasset disse utfordringene, i tillegg til det generelle folkehelsearbeidet for hele Agder. En slik tilnærming vil kreve et nært og godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene.

"Vi må gjøre ulike ting i de forskjellige regionene – ikke det samme over hele Agder" var konklusjonen til Frøystein.

May-Linda Magnussen fra Agderforskning presenterte Likestillingsmonitoren 2008-2015. Den viser at Agder-fylkene fremdeles ligger bak resten av landet på viktige likestillingsindikatorer. Andelen arbeidsuføre og trygdede er også høy i landsdelen, noe som skaper utfordringer på flere områder. Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen og vi trenger flest mulig i arbeid for å holde velferdsnivået på dagens nivå. Samtidig er arbeid fundamentalt for folks egne velferd. Å være i arbeid er ofte positivt for både fysisk og mental helse, det er en viktig integreringsarena, og foreldre i arbeid øker sjansene for at barna får de samme mulighetene til å delta på sosiale arenaer.

Utkastet til Folkehelsestrategien kan du laste ned her, og handlingsprogrammet finner du her.

av Helgeland, Endre, publisert 12. juni 2017 | Skriv ut siden