ERA Workshop

Foto: Jan Aabøe

Electric Region Agder er målet om å gjøre Agder til verdens første region der alt går på elektrisitet. Den siste måneden har 20 aktører deltatt på tre workshoper om hvordan det skal bli en realitet.

Electric Region Agder ble lansert under Arendalsuka i august 2018. Da hadde over 50 regionale aktører samlet seg rundt et felles målbilde for Agder. Senere på høsten vedtok begge fylkesutvalgene i Agder å støtte arbeidet med å oppnå målbildet.

Målbildet viser hvordan verdiskapingen i Agder kan økes basert på regionens store, fornybare kraftoverskudd og bli en lavutslippsregion i tråd med målene i Parisavtalen. I følge den og EUs klimamål må Norge redusere egne utslipp med 45% innen 2030, og elektrifisering av transport og byggeplasser vil kunne ta store deler av disse kuttene.

I februar og mars samlet rundt 20 regionale aktører seg til tre workshops. Gjennom disse har næringslivet, akademia og offentlig sektor gitt sine innspill til hva de kan bidra med for å nå målene, hvordan samhandlingen kan skje i praksis og hvordan arbeidet kan organiseres.

Under workshopene kom det mange ideer til mulige prosjekt som vil bidra til elektrifisering og utslippskutt. Prosjektene har til felles at de er ambisiøse, men mulige å få til allerede i dag eller i nær fremtid. Det viktigste er likevel motivasjonen som aktørene har for å sette i gang dette viktige arbeidet, som vil sette Agder på verdenskartet som et fornybart kraftknutepunkt og en regione med kompetanse til å teste ut og utvikle ny teknologi.

Kartlegger Agders energibruk

Et viktig prosjekt er allerede satt i gang: Agder Energi, Kristiansand Kommune og begge fylkeskommunene i Agder har gått sammen for å kartlegge energibruken i regionen. Gjennom denne vil regionen få oversikt over hvilke energikilder som brukes i hvilke sektorer. Den vil også vise i hvilke sektorer tiltak vil ha størst effekt og gi en pekepinn på investeringskostnadene. I første omgang er det nye Kristiansand kommune som kartlegges, men metoden vil gjøre det mulig å gjøre tilsvarende for alle kommuner i regionen.

- "På regionalt plan har vi ikke den nødvendige detaljoversikten som skal til for å utvikle treffsikre tiltak for økt elektrifisering og utslippsreduksjoner. Det vil vi få med denne undersøkelsen, og derfor er den veldig viktig", forklarer Trond Schrader Kristiansen prosjektleder for Electric Region Agder og rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.

av heka14, publisert 29. mars 2019 | Skriv ut siden