Fylkestingene i begge agderfylkene vedtok 14. februar et utkast til rullering av handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2020 for perioden 2017 - 2018. Planen ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner i juni 2010. Planen er overordnet og gir retning på viktige satsingsområder i Agder. Handlingsprogrammet for perioden 2017- 2018 består i hovedsak av prosjekter og tiltak som er i gang og skal videreføres. En ny sentral oppgave i 2017 vil være å forberede rullering av regionplanen mot 2030.

Begge fylkestingene vedtok to tilleggsforslag. Det ene er at kulturfeltet skal gis en bredere oppmerksomhet i handlingsprogrammet, blant annet arbeidet til frivillige kulturorganisasjoner, bedre tilrettelegging for kulturarbeidsplasser og styrking av kulturformidlingen.  Det andre at arbeidet med bedre levekår og å utjevne sosiale ulikheter må prioriteres enda sterkere i regionplanarbeidet videre.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2017 | Skriv ut siden