Aase -hobbesland

Leder for Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi (RKG), Aase Hobbesland

Digital teknologi skal være en sentral del av kommunehelsetjenestene på Agder innen 2020. Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets nasjonale program for innføring av teknologiske løsninger.

- "Det at alle 30 kommuner i Agder nå er med i velferdsteknologiprogrammet vil være avgjørende for å nå målet med å få velferdsteknologi som en integrert del i helse- og omsorgstjenestene".

Det sier Aase Hobbesland, kommunalsjef Risør kommune og leder for Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi (RKG). Gruppen ble etablert av kommunene i Agder for å skape et koordinerings- og samarbeidsforum hvor de kan dele erfaringer og finne felles løsninger. Målet er å ta i bruk teknologi som gir

  • brukerne økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv.
  • pårørende økt trygghet og mestring over sine livssituasjoner.
  • ansatte større mulighet til å bruke fagkompetanse på en effektiv måte.
  • bedre utnyttelse av ressurser i de kommunale helsetjenestene.

Det nasjonale programmet for velferdsteknologi startet i 2013. I de tre første årene av programmet var utvalgte kommuner fra Listerregionen og Østre Agder med i det som kalles piloteringsfasen. Der ble det testet forskjellige typer teknologi som kan gjøre hverdagen for eldre og pleietrengende enklere, slik at de kan bo lengre i sitt eget hjem. Nå går programmet over til innføringsfasen hvor alle 30 kommunene i Agder deltar.

- "Nå har vi hatt en periode med utprøving og utvikling av utstyr og tjenester, og vi går over til innføringsfasen", sier Helse- og sosialdirektør i Kristiansand Wenche P Dehli, i Kristiansand som er søkerkommune på vegne av 30 kommuner inn mot velferdsteknologiprogrammet.

- "Agder samarbeider godt gjennom RKG, som har ført til at vi er blitt en foregangsregion i Norge på dette feltet. Hovedprosjekt «Innføring velferdsteknologi Agder 2020» vil forenkle implementeringen av velferdsteknologi", sier Dehli.

Arbeidet med å skaffe og innføre velferdsteknologien skal gjøres i felleskap. Erfaringene fra kommunene som har vært med siden 2013 vil være viktige når resten av Agder-kommunene blir med i innføringsprogrammet.

- "Kommunene som har vært med i piloteringsfasen vil nå i innføringsfasen få en ressurskommune-rolle, og vil bistå hovedprosjektet med erfaringer fra utprøvingsfasen inn mot innføringsfasen for andre kommuner på Agder", sier Hobbesland.

Samarbeidet vil også føre til lavere kostnader for kommunene. Blant annet vil et felles innkjøp gi lavere pris på teknologien som kjøpes. 21 kommuner er med på en innkjøpsavtale som blir avklart i løpet av sensommeren, mens ni andre kommuner kan velge å bli med på avtalen gjennom opsjon.

6. og 7. juni var det oppstartssamling for innføringsfasen i programmet. Her fikk hovedprosjektet opplæring i viktige elementer i implementeringsfasen, slik som prosjektledelse, tjenesteinnovasjon, og gevinstrealisering. 

av heka14, publisert 26. juni 2017 | Skriv ut siden