Bevaring og bærekraftig forvaltning av uthavnene langs Agderkysten ligger inne i handlingsprogrammet for gjennomføring av Regionplan Agder 2020. Fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder har vedtatt strategien "Uthavner i verdensklasse" og et prosjekt med samme navn. Prosjektet har pågått rundt tre måneder.

Bevaring og nytenkning hånd i hånd

Uthavnene langs Agderkysten er særegne kulturmiljø av internasjonal betydning, som forteller historien om Sørlandets sentrale posisjon i seilskutetiden i Europa. Mange av disse uthavnene er godt bevarte, men er likevel sårbare for endringer. De trues av press på arealene langs kysten, turisme og økte krav til komfort. Registreringer gjort i Ny-Hellesund indikerer at endringene i kulturmiljøet de siste 30 år har vært større enn de foregående 100 år. Skal vi sikre at uthavnene også i fremtiden vil være levende kilder til kunnskap og opplevelse av en sentral epoke i Sørlandets historie, må regionen sikre bedre rammer for å ta vare på disse kulturmiljøene.

Målet med prosjektet er å skape et bedre vern og en bærekraftig forvaltning av uthavnene. For å få dette til, trenger vi mer kunnskap om disse unike uthavnene og kulturminnene. Kunnskapen må skape engasjement og stolthet gjennom god formidlingskunst. Tilrettelegging for samarbeid, nytenkning og innovasjon, uten at det går på bekostning av de unike kulturmiljøene, er også en spennende utfordring i prosjektet. 

Hege Kristin Marthinsen

Hege Kristin Martinsen leder prosjektet.

Bredt regionalt samarbeid

For å nå ambisjonene i prosjektet vil vi tilrettelegge for et bredt samarbeid med både kommunene, grunneiere, museene, Universitetet i Agder med flere. Koblingen med gjennomføring av Regionplan Agder 2020 sikrer også en bred forankring og måloppnåelse.

Kommunene er de viktigste samarbeidspartnere i prosjektet. Her er pilotprosjektene Merdø i Arendal kommune og Svinør i Lindesnes kommune sentrale. I tillegg vil referansekommunene Tvedestrand og Farsund med henholdsvis Lyngør og Loshavn være koblet tett på. 

Et utkast til prosjektplan ble lagt frem for prosjektets styringsgruppe i oktober. Det skal arrangeres faglig relevante seminar for forvaltningen, lages et opplegg for formidling i samarbeid med museene, tilrettelegges for folkemøter i uthavnene med fokus på blant annet bygningsvern og tilskuddsordninger og utarbeides mal for skilting og formidling.

EU samarbeid

Arbeidet med uthavner inngår også i interregsamarbeidet HERICOAST. Gjennom HERICOAST skal prosjektdeltakere fra seks europeiske regioner utveksle erfaringer og sammen bidra til mer helhetlig forvaltning av kulturminner i kyst- og elveregioner.

I juni ble det avholdt en åpningsworkshop i Ny-Hellesund. Prosjektdeltagerne fikk se og høre om hva en uthavn er, og hvilke muligheter og utfordringer god forvaltning av uthavnene i Agder krever. I oktober dro en delegasjon fra Agder til Tulcea-regionen ved Donaudeltaet i Romania. Her deltok representanter fra Arendal kommune og Lindesnes kommune, i tillegg til Kåre Kristiansen fra Vest-Agder fylkeskommune som koordinerer HERICOAST og Hege Martinsen fra uthavnprosjektet. Læringskurven var bratt og deltagerne fikk oppleve noen av de utfordringene lokalbefolkningen sliter med når det gjelder nettopp det å ivareta kulturminner, formidle sin kulturarv og tilrettelegge for turisme i et relativt isolert område preget av fraflytting og fattigdom.

Mer informasjon om dette arbeidet legges om kort tid ut på regionplanens hjemmeside.

av Hege Kristin Martinsen, publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden