07.11 18:00 - 20:00 Rådhuskvartalet i Kristiansand

Det er spørsmålet du kan gi svar på når Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner inviterer til dialogmøte på Rådhuskvartalet i Kristiansand 7. november kl. 18.00.

Bakgrunn for dialogmøtet
Vi lever i et samfunn hvor klimaet er i stadig endring og vi må ta grep! Gjennom Parisavtalen har vi forpliktet oss til å kutte klimagassutslipp og gjennom nasjonal transportplan er det satt et nullvekstmål som innebærer at trafikkveksten som følge av at byregioner blir større, fordeles på gange, sykkel og kollektivtrafikk. Dette er et bærende prinsipp for areal- og transportplanlegging i vår region.

Skal vi oppnå nullvekstmålet, må vi planlegge, bygge og transportere oss på en annen måte enn vi har gjort frem til nå. Hva betyr det for deg, din arbeidsplass og dine omgivelser? Er du villig til å endre adferd frivillig?

Med dette som bakgrunn ønsker vi å invitere innbyggere, næringsaktører, organisasjoner og politikere i Kristiansandsregionen til dialogmøte i forbindelse med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen med tema: Hvordan vil du bo og reise i fremtiden?

Alle er velkomne.

Regional plan for Kristiansandsregionen
Dialogmøtet avholdes i forbindelse med revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen som en overordnet areal- og transportplan for kommunene i Kristiansandsregionen. Planen, som ble vedtatt i 2011, er retningsgivende for kommunenes planlegging og skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele regionen. Planen gjelder for kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Høsten 2017 startet arbeidet med å revidere denne planen. Planprogrammet, som beskriver hva den reviderte planen skal inneholde, ble vedtatt av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder 4. september 2018.

Fokuset i revisjonen vil være å tilpasse planen til nullvekstmålet, og hvordan regionen skal tilpasses situasjoner med ekstremvær som synes å komme oftere enn før.

Revidert versjon av Regional plan for Kristiansandsregionen vil legges ut på høring av fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder i slutten av januar 2019.  

 

Bilde Nederst

av Helgeland, Endre, publisert 23. oktober 2018 | Skriv ut siden